Wedstrijdreglement Plantyn: Informat Awards 2023

Informat en Uitgeverij Plantyn organiseren deze wedstrijd conform de volgende voorwaarden:

Algemene bepalingen

 1. De wedstrijd “Informat Awards 2023” is een wedstrijd zonder aankoopverplichting, georganiseerd door Uitgeverij Plantyn, met bedrijfsnummer 0887 899 693, kantoor houdend in 2600 Berchem, Posthofbrug 6-8 bus 3 (hierna genoemd 'de organisator').
 2. Elke deelnemer die zich registreert en deelneemt aan de wedstrijd, verklaart zich automatisch akkoord met al de clausules uit dit wedstrijdreglement, alsook met elke beslissing die de organisator, ter goeder trouw, zou kunnen treffen om deze wedstrijd correct te laten verlopen.
 3. De wedstrijd staat open voor alle leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, ICT-coördinatoren, vakverantwoordelijken, boekenverantwoordelijken, (algemene) directies, coördinerende directies, beleidsondersteuners, afgevaardigde bestuurders en administratieve medewerkers die verbonden zijn aan een basisschool, secundaire school, scholengemeenschap of schoolbestuur uit Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die klant is van Informat, ongeacht het onderwijsnet, de inrichtende macht of de coördinerende onderwijskoepel waartoe zij behoren of waaronder zij ressorteren.
 4. Over het wedstrijdreglement, het verloop van de wedstrijd, het bepalen van de winnaars of de toekenning van de prijzen kan niet worden gecommuniceerd met de organisator.

Deelnamevoorwaarden

 1. Om deel te nemen aan de wedstrijd “Informat Awards”, moet de deelnemer verplicht dit wedstrijdformulier invullen.
 2. In dit formulier moet de deelnemer een aantal gegevens verplicht invullen, zoals wie ze nomineren en waarom en de persoons- en schoolgegevens.
 3. Indien de deelnemer de verplichte gegevens niet volledig en correct invult, is de deelname ongeldig en wordt de deelnemer geacht niet deelgenomen te hebben aan de wedstrijd. Verder moet de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Plantyn.
 4. In geval van opzettelijk(e) misbruik, misleiding of fraude door een deelnemer, behoudt de organisator het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten van deze en eventuele andere soortgelijke wedstrijden, en dit zonder hiervoor de nodige bewijslast te moeten voorleggen.

Verloop van de wedstrijd

 1. De wedstrijd start op maandag 5 juni 2023 om 7.00 uur en eindigt op zondag 18 juni 2023 om 22.00 uur.
 2. Om deel te nemen aan de wedstrijd en kans te maken op een prijs moet elke deelnemer verplicht het formulier invullen. Een deelname is pas volledig als het formulier goed is ingevuld.
 3. Een deelnemer nomineert één collega op school. Enkel een werknemer van een basisschool of secundaire school uit Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die klant is bij Informat en als functie administratieve medewerker heeft, kan genomineerd worden en komt in aanmerking om een prijs te winnen.
 4. De personen die de winnaars genomineerd hebben worden telefonisch of via e-mail op de hoogte gebracht door de organisator uiterlijk op maandag 19 juni 2023. Als één van de winnaars niet voor donderdag 22 juni 2023 reageert op de pogingen tot contactneming door de organisator, behoudt deze laatste het recht om deze winnaar uit te sluiten en een andere winnaar aan te duiden.
 5. De organisator behoudt het recht om te allen tijde, ter goeder trouw en op alle mogelijke manieren in te grijpen, mocht hij dat nodig achten om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
 6. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van opschorting van de wedstrijd door gevallen van overmacht buiten de wil of de verantwoordelijkheid om van de organisator, noch voor problemen in verband met online verbindingen of met het verzenden of ontvangen van e-mails.
 7. Spel-, zet- of andere fouten in de communicatie over deze wedstrijd via de LinkedInpagina van Informat of op andere webpagina's of commerciële pagina's die Plantyn voert, kunnen niet ingeroepen worden door de deelnemers als motief voor welke claim dan ook tegenover de organisator.

Prijzen

 1. Bij deze wedstrijd bestaat de prijzenpot uit:
  • 6 x een Informat Award (trofee) en
  • 1 x een De'Longhi Eletta Cappuccino ECAM 46.860.B koffiemachine (incl. voorraad koffiebonen)
 2. De prijzen worden als volgt verdeeld:
  • In alle Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er één winnaar: de persoon die het vaakst genomineerd wordt. Deze 6 personen winnen een Informat Award in de vorm van een trofee.
  • De persoon die het vaaks genomineerd werd uit de 6 winnaars, wint ook de hoofdprijs, namelijk een Informat Award en De'Longhi Eletta Cappuccino ECAM 46.860.B koffiemachine (incl. voorraad koffiebonen)
 3. De zes winnaars worden door een Plantyn-jury gekozen op basis van het aantal nominaties. Bij een ex aequo zal de Plantyn-jury zijn beslissing laten vallen op basis van de motivatie die bij de stem werd uitgebracht.
 4. Elke deelnemer mag het formulier eenmaal invullen en dus één collega nomineren.
 5. De zes winnaars worden gekozen per provincie (Antwerpen, Limburg, OostVlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 6. Indien een winnaar verbonden is aan Plantyn wordt hij/zij uitgesloten van de wedstrijd.
 7. De prijzen kunnen, op vraag van de winnaars, nooit het onderwerp uitmaken van een terugbetaling in geld of een vergoeding in natura van welke aard dan ook, noch vervangen worden door een prijs van vergelijkbare aard.
 8. De organisator behoudt te allen tijde het recht om, indien omstandigheden onafhankelijk van zijn wil hem hiertoe verplichten, de prijzen voor de winnaars te vervangen door prijzen van vergelijkbare aard en geldwaarde.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van elke deelnemer die meedoet met de wedstrijd worden tijdelijk opgeslagen en verwerkt voor de organisatie van de wedstrijd, met respect voor de privacy en volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 2. De persoonlijke registratiegegevens van de deelnemers worden bewaard en elektronisch verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Plantyn. Elke deelnemer beschikt over het recht tot consultatie, wijziging, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Uitschrijven uit de database van Plantyn gebeurt steeds via brief of via e-mail. Tenzij een deelnemer zijn/haar toestemming geeft voor verdere marketingcommunicatie worden zijn/haar gegevens maximum één maand na afloop van de wedstrijd gewist.
Informat Awards

Zo breng je je stem uit

Wil jij één van je collega's in de bloemetjes zetten? Vul dan nu het stemformulier in en spoor zoveel mogelijk
mensen aan om dezelfde persoon te nomineren
. Zo vergroot je de kans dat de hoofdprijs naar jouw school gaat.

Stem nu!